Top

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definitie

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Neuro Fitness Training (hierna te noemen Neuro Fitness) en opdrachtgever van trainingen en/of coaching.

1.2. Onder opdrachtgever wordt verstaan ieder persoon of bedrijf waarmee Neuro Fitness een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen, bijeenkomsten en/of coaching, ongeacht of opdrachtgever zelf of een derde deelneemt aan de training en/of coaching.

1.3. Onder deelnemer wordt verstaan de persoon die daadwerkelijk aan de training, bijeenkomst en/of coaching deelneemt.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst

2.1. De overeenkomst komt tot stand doordat de opdrachtgever zich aanmeldt via http://www.neurofitness.nl, mondeling of per email opdracht geeft of een opdrachtbevestiging van Neuro Fitness ondertekent.

2.2. De opdrachtgever heeft ingestemd met de algemene voorwaarden bij de totstandkoming van de overeenkomst.

2.3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend als ze schriftelijk zijn bevestigd door Neuro Fitness.

Artikel 3 Annulering training en/of coaching

3.1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan, of opdracht voor een training en/of coaching per email of schriftelijk te annuleren.

3.2. De opdrachtgever kan de training of bijeenkomst tot 14 kalenderdagen voor de eerste trainingsdag kosteloos annuleren, met uitzondering van trainingen of bijeenkomsten genoemd onder 3.6.

3.3. De opdrachtgever kan de coaching tot 48 uur van te voren kosteloos annuleren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Neuro Fitness betaalde bedrag, met uitzondering van coaching genoemd onder 3.6.

3.4. Bij annulering korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste trainingdag, of als de deelnemer na de eerste trainingsdag de deelname beëindigt of om andere redenen niet aan de training deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelname-kosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.

3.4a. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende training voldoet. Dit is niet van toepassing bij trainingen en bijeenkomsten die vallen onder 3.6.

3.5. Bij annulering korter dan 48 uur voor coaching-afspraak, of als de deelnemer om andere redenen niet aan de coaching deelneemt, betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling.

3.5a. De deelnemer kan zich laten vervangen, mits de vervangende deelnemer aan de toelatingseisen voor de betreffende coaching voldoet. Dit is niet van toepassing bij coaching die valt onder 3.6.

3.6. Bij trainingen, bijeenkomsten, coaching of andere evenementen georganiseerd door Neuro Fitness die tegen kostprijs worden aangeboden zijn 3.2, 3.3, 3.4a en 3.5a niet van toepassing en betaalt opdrachtgever de volledige deelnamekosten, ook de eventueel nog openstaande termijnen van een gespreide betaling. Het is niet mogelijk de deelnemer te laten vervangen.

3.7. Neuro Fitness heeft het recht om de training, bijeenkomst en/of coaching te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het volledige door opdrachtgever aan Neuro Fitness betaalde bedrag.

3.5 Bij terugbetaling van het door opdrachtgever aan Neuro Fitness betaalde bedrag, wordt een betalingstermijn van 30 dagen aangehouden.

Artikel 4 Betaling

4.1. Neuro Fitness brengt de deelnamekosten in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de deelnamekosten te voldoen voor de eerste training en/of coachingsdag. Als die datum al verstreken is dan uiterlijk 14 dagen na facturering door Neuro Fitness.

4.2. De opdrachtgever is bij niet tijdige betaling verplicht in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden aan Neuro Fitness.

4.3. Indien opdrachtgever niet tijdig voor betaling heeft zorg gedragen, dan dient de deelnemer zelf voor betaling zorg te dragen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1. Neuro Fitness spant zich in om de gegeven training en/of coaching naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

5.2. Neuro Fitness is tegenover opdrachtgever en deelnemer slechts aansprakelijk voor schade die het directe gevolg is van aantoonbare opzet of aantoonbare bewuste roekeloosheid, doch maximaal voor een bedrag van de hoogte van de training en/of coachingsgelden per schade veroorzakend feit, waarbij een opvolgende reeks feiten als één feit wordt beschouwd.

5.3. Neuro Fitness is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.

5.4. Neuro Fitness is niet aansprakelijk in het geval opdrachtgever, deelnemer, of een derde de mogelijkheid hebben een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

5.5. Op de overeenkomst van de opdracht en de relatie met de deelnemer is Nederlands recht van toepassing. De geschillen voortvloeiend uit de krachtsverhouding worden uitsluitend aan de Nederlandse rechter ter beoordeling voorgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

6.1. Door deelnemers verstrekte informatie wordt door Neuro Fitness, diens personeel en/of voor Neuro Fitness werkzame personen vertrouwelijk behandeld.

6.2. Neuro Fitness conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Neuro Fitness Training is een handelsnaam van Mindfactory en is ingeschreven onder nr. 32096165 in het handelsregister van de kamer van koophandel Gooi- en Eemland, BTW Nummer NL1731.64.444.B.01